Alapítvány

Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány

 

 

 A KRESZNERICS FERENC TEHETSÉGTÁMOGATÓ ALAP
2018. ÉVI ÖSZTÖNDÍJA

 

Pályázati felhívás - adatlap - űrlap jellemzéshez (.doc)

Pályázati felhívás - adatlap - űrlap jellemzéshez (.pdf)

 

talent

 

 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Az alapítvány támogatásával megvalósult programok

  

Közérdekű adatai

Cím: H-9500 Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 1.

Adószám: 18138117-1-18

Banksz.sz.: 11747006-20217844

Bejegyzési végzés száma: PK.60.007/2010/6.

Elérhetőség

Telefon: 95/779-455

Mobil: 06-70/338-3065

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Alapító okirat

KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁRI KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. PREAMBULUM

1./ Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 22. cikke így fogalmaz: "Minden személynek, mint a társadalom tagjának joga van arra, hogy a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlődéséhez szükséges (...) kulturális jogait kielégíthesse"; továbbá a Magyar Köztársaság Alkotmányának 70/F. § (1) szerint:  „A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot”.

A magyar nemzet előtt álló feladatok megoldása nélkülözhetetlenné teszi a tudás, a szellemi kultúra értékeinek önkéntes elsajátításában a művelődés alapintézményét, a feladatait maradéktalanul ellátó közkönyvtárat, sőt ezzel szemben új és az eddigieknél magasabb igényeket támaszt az információs társadalom építése során. A dokumentumok szükséges választékát mindinkább csak a városi / kistérségi szintű könyvtár teheti reálisan hozzáférhetővé a lakosság számára.

A celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részeként működő Kresznerics Ferenc Könyvtár növekvő működtetési költségei - melynek költségvetési forrásai a könyvtár bevételének reális mértékű növelésével együtt sem elegendőek az intézmény elvárható szintű működtetésére - további mértékben már nem háríthatók át a könyvtárat használó lakosságra.

Az alapító jelen okirattal Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány létrehozásáról rendelkezik a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári szolgáltatást végző intézményegysége tevékenységének és fejlesztésének társadalmi segítésére.

2./ Az alapító szándéka, hogy ezen alapítvánnyal segítse elő egy tartós kulturális közérdekű cél megvalósítását. Ennek érdekében az alapítvány tartós közérdekű célja: Kemenesalja tájegység könyvtári és információs kultúrájának fejlesztése: a térség könyvtárai állománygyarapításának és technikai modernizálásának elősegítése, valamint rendezvény- és programkínálatának bővítése; a könyvtári kisközösségek: Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és ifjúsági csoportja, továbbá a Honismereti Munkaközösség működtetése; nyomtatott és elektronikus tájékoztató források megjelentetésének támogatása. Az alapító által képviselt Apáczai Kiadó tankönyveiből évente januárban vetélkedőt rendezni Celldömölk általános iskolai tanulói részére a kiadó könyveinek népszerűsítése érdekében.

 

II. AZ ALAPÍTÓ

3./ Az alapító neve, lakcíme: Esztergályos Jenő 9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 7. sz. alatti lakos.

III. AZ ALAPÍTVÁNY, MINT JOGI SZEMÉLY

4./ Az alapító elhatározása által, ezen alapító okiratot révén, tartós közérdekű célra alapítvány  létesül a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A §-a alapján, az alábbiak szerint.

a./ Az alapítvány neve:  Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány

b./ Az alapítvány pecsétje: kör alakú, benne körfelirat: Kresznerics Ferenc Könyvtári Alapítvány, Celldömölk

5./ Az alapítvány céljára rendelt vagyon: 100.000, - Ft, azaz: Egyszázezer forint.

6./ Az alapítvány jogi személy. Jóváhagyására és működésére a mindenkori hatályos magyar jogszabályok irányadók. Fő tevékenységi köre:

1. tudományos tevékenység, kutatás      2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

3. kulturális tevékenység                       4. kulturális örökség megóvása.

7./ Az alapítvány székhelye: 9500 Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 1.

8./ Az alapítványt nyilvántartásba vevő szerv: Vas Megyei Bíróság.

 

IV. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS KÉPVISELETE

9./ Az alapító a preambulumban rögzített eszmék és célok következetes megvalósítása érdekében az alábbiak szerint rendeli felállítani az alapítvány gondozására és kezelésére hivatott szervezetet és kijelöli annak tagjait:

* Kuratórium
* Tisztségviselők (kuratórium elnöke, titkára és tagjai)

10./ A kuratórium

a./ Az alapítvány kezelője a 8 tagból álló kuratórium.

b./ A kuratórium tagjai:

  • Dörnyei Lászlóné 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 2. sz. alatti lakos,
  • Káldos Gyula 9500 Celldömölk, Gáyer Gyula  tér 1. sz. alatti lakos,
  • Dr. Koltai Jenő 9500 Celldömölk, Sági u. 165. sz. alatti lakos,
  • Lang Zoltán 9500 Celldömölk, Mátyás király u. 81. sz. alatti lakos,
  • Molnár Gábor 9500 Celldömölk, Ifjúság tér 6. sz. alatti lakos,
  • Németh S. Katalin 9500 Celldömölk, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakos,
  • Németh Tibor 9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 32. sz. alatti lakos,
  • Szomju Lászlóné 9500 Celldömölk, Hársfa u. 14. sz. alatti lakos.

Elnökévé és titkárává a kuratórium tagjai köréből az alábbi személyeket választotta meg:

Kuratórium elnöke: Németh Tibor 9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 32. sz. alatti lakos

Kuratórium titkára: Dörnyei Lászlóné 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 2. sz. alatti lakos

c./ Az alapító megállapítja, illetőleg a kuratórium tagjai nyilatkozzák, hogy a kuratóriumban nincsenek többségben olyan személyek, akik az alapítóval közeli hozzátartozói, vagy bármiféle érdekeltségi viszonyban állnak.

d./ A kuratórium az alapítvány döntéshozó, ügyintéző és képviselő szerve.

d.a./ A kuratórium dönt az alapítvány vagyonának kezeléséről a jogszabályokban, és a jelen alapító okiratban meghatározott keretek között, ezen belül az alapítványi célok megvalósításának módjáról, továbbá a pénzeszközök felhasználásáról. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány induló vagyona, annak hozadéka, valamint a későbbi csatlakozók hozzájárulásai használhatók fel.

d.b./ A kuratórium alapítványt képviselő jogkörét az elnök és a titkár gyakorolja. Ennek megfelelően az alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke és a titkára önállóan jogosult. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnökön kívül egy másik kuratóriumi tag aláírása is szükséges. (Az aláírásra jogosultakat a számlavezető pénzintézet felé a vonatkozó előírások szerint be kell jelenteni.)

d.c./ A kuratórium az alapítvány vagyonának önálló kezelője. Elsődlegesen gazdasági (vállalkozási) tevékenység a vagyonnal nem folytatható.

d.d./ A kuratórium tagjai határozatlan időre választott tisztségviselők, akik a polgári jog szabályai szerint felelnek az általuk e minőségben az alapítványnak okozott kárért.

d.e./ A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes a 8 tagból álló kuratórium, ha a határozathozatalnál 5 tag jelen van. Amennyiben csak 5 fő van jelen, ebben az esetben, csak 5 azonos szavazattal hozható döntés. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

d.f./ A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, határozatait tehát írásba kell foglalni. A határozatot az érintett részére ajánlott levél formájában kézbesíteni kell. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők megjelölését, a döntések lényeges tartalmát, hatályát, a szavazatokat és azt, hogy a kuratórium tagjai közül ki támogatta, és ki ellenezte a határozati javaslatot.

d.g./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

d.h./ A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülések nyilvánosak.

d.i./ Az ülést az elnök hívja össze, az ülés napját megelőzően legalább nyolc nappal kézbesített meghívóval, amely tartalmazza a napirendet. A meghívót postai úton ajánlott vagy személyesen kézbesített levél illetve visszaigazolt e-mail formájában kell kiküldeni.

e./ A kuratórium tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.

f./ A kuratórium hatásköre és feladatai:

f.a./ a beérkezett támogatási igények, írásos pályázatok elbírálása, alapítványi támogatás odaítélése, felterjesztésük kuratóriumi megerősítésre,

f.b./ A kuratórium munkájáról szóló éves beszámoló elkészítése.

f.c./ Az alapítvány tevékenységéről a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának honlapján ( http://www.cellbibl.hu) külön menüpontban számol be és döntéseit a kuratórium ülését követően 3 napon belül e fórumon közzéteszi. Az éves beszámoló összefoglaló adatait e portálon és a helyi / kistérségi médiumokon kívül a megyei napilapban közzé teszi.

11./ Az alapítvány képviselete

Az alapítvány nevében jogokat szerezni és kötelezettséget vállalni a kuratórium tagjai az alábbiak szerint jogosultak:

* a kuratórium elnöke önállóan,
* a kuratórium titkára önállóan.

12. A titkár

a./ A titkár díjazás nélkül ellátja az alapítvány operatív, végrehajtói feladatait.

b./ A titkár működési helye az alapítvány székhelye. A postázás a titkár kezéhez történik.

c./ A titkári teendők kapcsán felmerült működési költségeket a kuratórium utólag hagyja jóvá.

 

V. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

13./a./ Az alapítvány vagyona az alapításkor 100.000, - Ft, azaz: Egyszázezer forint.

b./ Az alapítvány jogosult mindazokat a szerződéseket megkötni, amelyek az alapítványi vagyon értékének megőrzését, illetve az alapítvány céljának megvalósulását szolgálják.

c./ A kuratórium titkára köteles gondoskodni az alapítvány könyveinek szabályszerű kezeléséről, a hatályos jogszabályoknak megfelelő pénzügyi/számviteli rend kialakításáról, a bizonylati rend megtartásáról, az alapítványi nemesfémek, devizák jogszabály szerinti kezeléséről és felhasználásáról.

d./ Az alapítvány megszűnése esetén a megmaradó vagyont át kell adni Celldömölk Város Önkormányzatának azzal, hogy azt bocsássa a városi könyvtár rendelkezésére.

 

VI. CSATLAKOZÁS, FELÜGYELET

14./a./ Az alapítvány nyílt, annak vagyonához bárki csatlakozhat.

b./ A kuratórium köteles nyilvánosságra hozni az alapítványi vagyon számlaszámát.

c./ Az alapítványhoz pénzbeli, dologi adományokkal és értékpapírokkal lehet csatlakozni. A pénzbeli adományokat a titkár egyidejű értesítésével az alapítvány számlájára kell befizetni. Dologi adományokat a titkár értesítése mellett az adomány tárgyának és értékének meghatározásával lehet az alapítvány részére felajánlani, amelyek felhasználásáról - a titkár előterjesztése alapján - a kuratórium dönt.

d./ Az alapítvány vagyonának részévé válnak az alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek feltétel nélküli pénzadományai és azok a dologi adományok, amelyeket a kuratórium elfogadott.

15./ a./ Az alapítvány törvényességi felügyeletét a Vas Megyei Ügyészség gyakorolja.

b./ Az Alapító az Alapító okiratot indokolt esetben nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatja.

c./ Az Alapító halála vagy cselekvőképtelensége esetén az alapítói jogok gyakorlására az Alapító kijelölése alapján az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. (9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.) jogosult.

d./ Az alapítvány megszűnésére a Ptk. szabályai az irányadók.

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezt az Alapító Okiratot és Működési Szabályzatot a Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány (Celldömölk) alapító tagjai 2010. március 18-i ülésükön fogadták el.

Celldömölk, 2010. március 18.

alapitvany